Curriculum and Syllabus


II, III & IV Year B.Tech., (2017 Batch onwards)

CE
Curriculum & Syllabus

CSE
Curriculum
Syllabus

EEE
Curriculum & Syllabus

ECE
Curriculum & Syllabus

ME
Curriculum
Syllabus

B.Tech., (2016 Batch onwards)

B.Tech., (All Branches)
Curriculum & Syllabus

I Year B.Tech., (2014 Batch onwards)

II, III & IV Year B.Tech., (2014 Batch onwards)

CSE ECE EEE MECH
Semester-3 Semester-3 Semester-3 Semester-3
Semester-4 Semester-4 Semester-4 Semester-4
Semester-5 Semester-5 Semester-5 Semester-5
Semester-6 Semester-6 Semester-6 Semester-6
Semester-7 Semester-7 Semester-7 Semester-7
Semester-8 Semester-8 Semester-8 Semester-8

M.Tech., (2018 Batch onwards)

M.Tech., (ECE)
M.Tech., (VLSI Design)
Curriculum & Syllabus
M.Tech., (Communication System)
Curriculum & Syllabus

M.Tech., (2018 Batch onwards)

M.Tech., (EEE)
Curriculum & Syllabus

M.Tech., (2017 Batch onwards)

M.Tech., (CSE)
Curriculum
Syllabus

M.Tech., (2016 Batch onwards)

M.Tech., (CSE)
Curriculum & Syllabus

M.Tech., (2014 Batch onwards)

M.Tech., (CSE)
Curriculum
Syllabus